New York City now uses Ranked-Choice Voting for Primary and Special Elections for the following NYC municipal offices:
MAYOR, PUBLIC ADVOCATE, COMPTROLLER, BOROUGH PRESIDENT & CITY COUNCIL

Haitian creole

Vil New York kounye a itilize vòt ki klase pou eleksyon primè ak espesyal pou biwo minisipal NYC sa yo:
MAJISTRA, AVOKA PIBLIK, KONTROLÈ, BOROUGH PREZIDAN & KONSÈY VIL
PICK MERCEDES NARCISSE FOR YOUR #1CHOICE